Oleme avatud: E-R 9:00-18:00


  Üldkontakt : +3725222310

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on isiku tööeluks ettevalmistamiseks, tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks osutatav tööturuteenus, mille sihtrühm on: vähenenud töövõimega isik (v.a kui töövõime puudub), kes:

 • on vanuses 16 eluaastat kuni vanaduspensioniiga;
 • on arvele võetud töötuna või
 • omandab põhi-, üldkesk-, kutse- või kõrgharidust või
 • on töötav isik
 • on aja-, asendus- või reservteenistuses.

Tööalase rehabilitatsiooni toel klient:

 • jätkab töötamist sama tööandja juures samal või teisel töökohal;
 • asub tegutsema ettevõtjana või jätkab tegutsemist ettevõtjana;
 • asub tööle avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga (toetatud töö);
 • on valmis tööd otsima ja osalema teistel tööle saamist toetavatel tööturuteenustel;
 • jätkab õppimist ja on valmis õpingute järel tööle asuma.

Tööalase rehabilitatsiooni vajaduse hindamine:

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse vajadust hindab töötukassa spetsialiseerunud juhtumikorraldaja. Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamine on põhjendatud kui tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas või kliendi töölesaamise takistusi ei ole võimalik ületada teiste, üksikute tööturuteenuste, KOV sotsiaalteenuste või tervishoiuteenuste osutamisega.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse eesmärgiks on:

Sõnastada oodatava tulemuse kirjeldus. Eesmärk peab olema täpne, mõõdetav, saavutatav, reaalne ja ajaliselt määratletud. Eesmärgi saadetakse töötukassase koos kinnitava teatega teenuse osutajale. Saadetud eesmärgist lähtuvalt peab teenuse osutaja hakkama sekkumisi kavandama. Saadetud eesmärki võib kokkuleppel muuta ja ümber sõnastada.

Tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutaja valik:

Klient valib Sotsiaalkindlustusameti tegevusloaga teenuse pakkujate seast, kes on soovi avaldanud koostööks töötukassaga endale sobiva teenuse osutaja. Juhtumikorraldaja nõustab klienti sobiva asutuse valikul. Klient võib saada teenust kahel viisil kas individuaalselt koostatud tegevuskava alusel või rehabilitatsiooniprogrammis osaledes, kui temale sobiv programm on olemas.

Tööalasele rehabilitatsiooniteenusele registreerimine:

 • Klient registreerib end teenusele, teenuse osutaja saadab seejärel Töötukassa vastava maakonna vastutavale töötajale registreerimisteate (3 päeva jooksul).
 • Töötukassa kontrollib registreerimisteadet (3 päeva jooksul). Juhul kui klient on sobiva asutuse valinud, saadab Töötukassa teenuse osutajale kinnitava teate. Kui klient on registreerunud temale sobivasse programmi, siis saadab Töötukassa kohe kinnituskirja registreerimisteatelt saadud andmete alusel.
 • Kinnitava teate saamisest 2 nädala jooksul peab teenuse osutaja kohtuma kliendiga ning alustama tegevuskava koostamist.
 • Kohtumisest 2 nädala jooksul peab teenuse osutaja tegevuskava esitama Töötukassale. Juhul kui selle aja jooksul ei ole võimalik tegevuskava koostamist alustada, siis on võimalik perioodi pikendada kuni 1 kuu.
 • Juhtumikorraldaja hindab saadud tegevuskava eesmärgipärasust 7 päeva jooksul ning kui tegevuskava vastab kliendiga kokkulepitule, siis koostab kinnituskirja. Kinnituskirja väljastab Töötukassa 7 tööpäeva jooksul.
 • Teenuse osutamisega tuleb alustada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kalendrikuu jooksul kinnituskirja saamisest.

Kliendi sõidu- ja majutustoetus

 • Tööalasel rehabilitatsiooni teenusel osalevale kliendile maksab Töötukassa sõidu- ja majutustoetust iga teenusel osaletud päeva eest.
 • Sõidu- ja majutustoetuse määr on 0.10 eurot kilomeetri kohta ning seda arvestatakse alates 500 meetri kaugusel teenusel käimisest. Päevamäär on 26 eurot.
 • Klient kulu tõendama ei pea
 • Töötukassa tasub ühe kliendi tööalase rehabilitatsiooni eest kuni 1800 eurot (koos käibemaksuga) kalendriaastas. Teenuse eest tasumisel lähtub Töötukassa teenuse osutaja avalikust hinnakirjast.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • õpetab teid puude või tervisehäirega toime tulema;
 • arendab töövõimet;
 • aitab sobitada töötingimusi ja kohaneda tööeluga.

Rehabilitatsioonimeeskond

Kasulikku lugemist: Töövõimetuse hindamine, asendussissetulekuvõimaldamine ja tööalanerehabilitatsioon Eestis ja viies Euroopa Liidu riigis – Uuringuaruanne